Similar sites like dopa.go.th

dopa.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองานการปกครองประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกันโดยให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียว สำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคได้ กำหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า "เทศาภิบาล" ขึ้นมาใช้และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล เมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้น ๆ และมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตำบลและหมู่บ้าน กรมมหาดไทยฝ่ายพลำภังจึงเป็นต้นกำเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลำดับ ดังนี้

Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Topics: กรมการปกครอง, แบบฟอร์ม การจัดตั้งมูลนิธิ, ทะเบียนราษฎร์, สมาคม, dopa, แจ้งเกิด, แจ้งท้าย, กระทรวงมหาดไทย, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประชาชน, ย้ายที่อยู่, อส, อาวุธปืน

Semrush Rank: 2,699,553 Facebook Likes: 628 Est. Website Worth: $ 47,100Sites similar to dopa.go.th - Top 76 dopa.go.th alternatives

ect.go.th

ect.go.th ect.go.th ect.go.th  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


Facebook ♡: 5,345 Website Worth: $ 18,600
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
moi.go.th

moi.go.th moi.go.th moi.go.th  
moi
moi


Facebook ♡: 17 Website Worth: $ 561,400
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
bangkok.go.th

bangkok.go.th bangkok.go.th bangkok.go.th  
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร


Semrush Rank: 1,640,794 Facebook ♡: 1,456 Website Worth: $ 41,000
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
dla.go.th

dla.go.th dla.go.th dla.go.th  
ขณะนี้อยู่ระหว่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


Semrush Rank: 4,002,748 Website Worth: $ 251,900
Categories: News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
soc.go.th

soc.go.th soc.go.th soc.go.th  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


Semrush Rank: 4,031,767 Website Worth: $ 39,000
Categories: Government/Military, Business
Is it similar? Yes 0  No 0
oic.go.th

oic.go.th oic.go.th oic.go.th  
http://www.oic.go.th/
http://www.oic.go.th/


Semrush Rank: 4,736,906 Facebook ♡: 4 Website Worth: $ 30,600
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
krisdika.go.th

krisdika.go.th krisdika.go.th krisdika.go.th  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Facebook ♡: 484 Website Worth: $ 10,500
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
ocsc.go.th

ocsc.go.th ocsc.go.th ocsc.go.th  
official website | สำนักงาน ก.พ. (ocsc)
official website | สำนักงาน ก.พ. (ocsc)


Facebook ♡: 88 Website Worth: $ 600,500
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
moc.go.th

moc.go.th moc.go.th moc.go.th  
moc e-service
moc e-service


Facebook ♡: 69 Website Worth: $ 0
Categories: Government/Military, Business
Is it similar? Yes 0  No 0
police.go.th

police.go.th police.go.th police.go.th  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (royal thai police)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (royal thai police)


Semrush Rank: 1,572,918 Facebook ♡: 6,611 Website Worth: $ 32,900
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
dol.go.th

dol.go.th dol.go.th dol.go.th  Semrush Rank: 4,139,715 Website Worth: $ 36,300
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
ago.go.th

ago.go.th ago.go.th ago.go.th  
สำนักงานอัยการสูงสุด office of the attorney general : :
office of the attorney general in thailand สำนักงานอัยการสูงสุด


Facebook ♡: 915 Website Worth: $ 5,100
Categories: Public Information, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
coj.go.th

coj.go.th coj.go.th coj.go.th  
ศาลยุติธรรม - court of justice
ศาลยุติธรรม - court of justice


Semrush Rank: 3,147,419 Facebook ♡: 140 Website Worth: $ 35,300
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
prd.go.th

prd.go.th prd.go.th prd.go.th  
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์


Semrush Rank: 1,946,790 Facebook ♡: 444 Website Worth: $ 46,800
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
egov.go.th

egov.go.th egov.go.th egov.go.th  
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
เว็บไซต์กลางบริการภาครัฐ | สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)


Semrush Rank: 3,259,375 Website Worth: $ 0
Categories: Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
cdd.go.th

cdd.go.th cdd.go.th cdd.go.th  
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน


Semrush Rank: 6,446,673 Facebook ♡: 15 Website Worth: $ 98,800
Categories: Non-Profit/Advocacy/NGO, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
nso.go.th

nso.go.th nso.go.th nso.go.th  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ


Semrush Rank: 2,907,661 Facebook ♡: 171 Website Worth: $ 30,300
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
dlt.go.th

dlt.go.th dlt.go.th dlt.go.th  
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก


Semrush Rank: 1,882,028 Facebook ♡: 64 Website Worth: $ 0
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
parliament.go.th

parliament.go.th parliament.go.th parliament.go.th  
รัฐสภา
รัฐสภา


Semrush Rank: 2,135,936 Facebook ♡: 101 Website Worth: $ 27,300
Categories: Business, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
ilaw.or.th

ilaw.or.th ilaw.or.th ilaw.or.th  
ilaw.or.th
ilaw (อ่านว่า ไอ - ลอ) หรือ ชื่อทางการว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เป็นเว็บไซต์ที่อยากสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคน


Website Worth: $ 5,100
Categories: Business, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
cgd.go.th

cgd.go.th cgd.go.th cgd.go.th  
cgd :: the comptroller general's department
the comptroller general's department of thailand


Website Worth: $ 600
Categories: Government/Military, Finance and Banking
Is it similar? Yes 0  No 0
dbd.go.th

dbd.go.th dbd.go.th dbd.go.th  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : department of business development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : department of business development


Semrush Rank: 1,110,773 Facebook ♡: 1,190 Website Worth: $ 127,400
Categories: Business, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
excise.go.th

excise.go.th excise.go.th excise.go.th  
กรมสรรพสามิต excise department
กรมสรรพสามิตบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนการปกป้องสังคม


Facebook ♡: 546 Website Worth: $ 7,900
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
dld.go.th

dld.go.th dld.go.th dld.go.th  
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์


Semrush Rank: 2,897,205 Facebook ♡: 69 Website Worth: $ 35,700
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
siamrath.co.th

siamrath.co.th siamrath.co.th siamrath.co.th  
สยามรัฐ ข่าวเด่น ประเด็นร้อน ทันเหตุการณ์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ - นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน ทันเหตุการณ์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ - นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ


Semrush Rank: 1,785,598 Facebook ♡: 4,329 Website Worth: $ 34,200
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
peesirilaw.com

peesirilaw.com peesirilaw.com peesirilaw.com  
สำนักงานพีศิริ ทนายความ โทร 085 9604258
สำนักงานทนายความ รับปรึกษากฎหมาย รับฟ้องคดีแพ่งคดีอาญา คดีครอบครัว ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร คดีมรดก ขอเป็นผู้จัดการมรดก คดีที่ดิน แบ่งกรรมสิทธิ์รวม


Semrush Rank: 7,434,353 Website Worth: $ 100
Categories: Business, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
bangkokbiznews.com

bangkokbiznews.com bangkokbiznews.com bangkokbiznews.com  
ข่าวด่วน ข่าวล่าสุด ข่าววันนี้ วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ โดยกรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นำเสนอข่าววันนี้ ข่าวด่วน ข่าวล่าสุดทั้งหมด เกี่ยวกับข่าวธุรกิจ ข่าวการเงิน ข่าวการค้า วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการลงทุน เพื่อการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ


Semrush Rank: 672,440 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 157,400
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
rd.go.th

rd.go.th rd.go.th rd.go.th  
หน้าหลัก | กรมสรรพากร - the revenue department (rd.go.th)
กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย


Semrush Rank: 401,657 Facebook ♡: 1,846 Website Worth: $ 0
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
doe.go.th

doe.go.th doe.go.th doe.go.th  Semrush Rank: 2,088,330 Website Worth: $ 0
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
thaijobjob.com

thaijobjob.com thaijobjob.com thaijobjob.com  
สมัครงานราชการ by thai.com - home
งานราชการ,ข่าวสมัครสอบ https://goo.gl/1mtmj4 สนใจประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง... 10310


Website Worth: $ 0
Categories: Job Search, Job Search
Is it similar? Yes 0  No 0
xn--12c4cbf7aots1ayx.com

xn--12c4cbf7aots1ayx.com ประกาศผลสอบ.com xn--12c4cbf7aots1ayx.com  
งานราชการ ประกาศผลสอบ สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2565 งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ ประกาศผลสอบ สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2565 สมัครสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ วัน เวลา สอบ อัพเดทใหม่ล่าสุดที่นี่!!!


Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 43,800
Categories: Public Information, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
accesstrade.in.th

accesstrade.in.th accesstrade.in.th accesstrade.in.th  
accesstrade - affiliate marketing network ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
หารายได้ออนไลน์ไม่ต้องลงทุนด้วย affiliate โดยนำสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วไทยไปโปรโมท มือใหม่ก็ทำเงินได้ จ่ายจริง! จ่ายตรงเวลา!


Semrush Rank: 4,660,915 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 56,800
Categories: Marketing/Merchandising, Shopping
Is it similar? Yes 0  No 0
thansettakij.com

thansettakij.com thansettakij.com thansettakij.com  
ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ - ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก นโยบาย-มาตรการรัฐบาล พร้อมราคาทอง ราคาน้ำมัน ตลาดหุ้น การเงิน การค้า ส่งออก อสังหาริมทรัพย์ การตลาด เทคโนโลยี ยานยนต์ ธุรกิจท่องเที่ยว breaking news โดยฐานเศรษฐกิจ


Semrush Rank: 1,810,758 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 58,500
Categories: Business, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
opsmoac.go.th

opsmoac.go.th opsmoac.go.th opsmoac.go.th  Semrush Rank: 7,141,640 Website Worth: $ 6,400
Categories: Education/Reference, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
kruachieve.com

kruachieve.com kruachieve.com kruachieve.com  
ครูอาชีพดอทคอม - ครูอาชีพดอทคอม
ครูอาชีพดอทคอม : มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ แหล่งความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับครูครูมืออาชีพ


Semrush Rank: 4,484,631 Website Worth: $ 68,700
Categories: Education/Reference, Information Technology
Is it similar? Yes 0  No 0
checkraka.com

checkraka.com checkraka.com checkraka.com  
เช็คราคา รถยนต์ บ้าน-คอนโด สินเชื่อ บัตรฯ มือถือแท็บเล็ต ได้ที่นี่ - เช็คราคา รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ใหม่ บ้าน-คอนโดใหม่ สินเชื่อ บัตรเครดิต มือถือ-แท็บเล็ตใหม่
checkraka เช็คราคา.คอม | รวมราคา-รีวิว-โปรโมชั่น เทียบรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ คอนโด-บ้าน มือถือ-แท็บเล็ต บัตรเครดิต-สินเชื่อและ อื่นๆ อีกมากมาย อัพเดทใหม่ทุกวัน


Moz DA: 35 Moz Rank: 4.4 Semrush Rank: 356,055 Facebook ♡: 5,975 Website Worth: $ 0
Categories: Shopping/Classifieds, Business/Arts and Entertainment, Recreation/Travel, Marketing/Merchandising, Shopping
Is it similar? Yes 0  No 0
rid.go.th

rid.go.th rid.go.th rid.go.th  
กรมชลประทาน == งานเพื่อแผ่นดินไทย
กรมชลประทาน == งานเพื่อแผ่นดินไทย


Facebook ♡: 298 Website Worth: $ 795,800
Categories: Public Information, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
kpi.ac.th

kpi.ac.th kpi.ac.th kpi.ac.th  
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า


Facebook ♡: 264 Website Worth: $ 21,600
Categories: Education/Reference, Education
Is it similar? Yes 0  No 0
doae.go.th

doae.go.th doae.go.th doae.go.th  
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


Semrush Rank: 882,591 Website Worth: $ 100,200
Categories: Government/Military, Bots/C2
Is it similar? Yes 0  No 0
m-culture.go.th

m-culture.go.th m-culture.go.th m-culture.go.th  Semrush Rank: 2,223,805 Facebook ♡: 5 Website Worth: $ 24,800
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
senate.go.th

senate.go.th senate.go.th senate.go.th  
please wait... | cloudflare
please wait... | cloudflare


Facebook ♡: 1,222 Website Worth: $ 0
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
moe.go.th

moe.go.th moe.go.th moe.go.th  
กระทรวงศึกษาธิการ - moe
หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา


Semrush Rank: 1,338,163 Facebook ♡: 6 Website Worth: $ 93,900
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
thaipbs.or.th

thaipbs.or.th thaipbs.or.th thaipbs.or.th  
thai pbs คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน
thai pbs - สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ พื้นที่แห่งการเรียนรู้, ข่าวสาร สาระและสถานการณ์สำคัญทั่วโลก


Semrush Rank: 1,011,699 Facebook ♡: 821 Website Worth: $ 141,042,500
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
matichon.co.th

matichon.co.th matichon.co.th matichon.co.th  
home
home


Semrush Rank: 314,949 Facebook ♡: 115,850 Website Worth: $ 114,900
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
komchadluek.net

komchadluek.net komchadluek.net komchadluek.net  
คมชัดลึกออนไลน์ ข่าวล่าสุด ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิง ข่าวสังคม ข่าวโซเชียล ข่าวโควิด19 ข่าวการเมืองการศึกษา ความเชื่อและพระเครื่อง
สำนักข่าวคมชัดลึก การรายงานสด ข่าววันนี้ ข่าวด่วน ข่าวล่าสุด อัพเดททุกข่าวกระแส ข่าวบันเทิง ข่าวสังคม ข่าวโซเชียล ข่าวการเมืองการศึกษา ข่าวภูมิภาค แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนในสังคม


Semrush Rank: 634,809 Facebook ♡: 27,027 Website Worth: $ 102,500
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
prachachat.net

prachachat.net prachachat.net prachachat.net  
ประชาชาติธุรกิจ: เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว - หน้าแรก
ประชาชาติธุรกิจ ข่าวธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของภาคธุรกิจไทย ข่าวออนไลน์ประชาชาติ


Semrush Rank: 1,315,261 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 70,700
Categories: Education/Reference, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
dop.go.th

dop.go.th dop.go.th dop.go.th  
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยการเสนอนโยบาย การพัฒนางานวิชาการด้านมาตรการ กลไก องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและสนับสนุนในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุเป็นแกนหลักในการดำเนินงานในรูปแบบ “หุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุ” ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุในกำกับเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนย์ต้นแบบ) เพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ


Semrush Rank: 12,365,471 Website Worth: $ 3,100
Categories: Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0
thaipost.net

thaipost.net thaipost.net thaipost.net  
thai post | อิสรภาพแห่งความคิด
ข่าวเด่นทั้งหมดข่าวเด่นทั้งหมด


Semrush Rank: 870,903 Facebook ♡: 3,580 Website Worth: $ 73,200
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
posttoday.com

posttoday.com posttoday.com posttoday.com  
ข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ข่าววันนี้ สกุลเงินดิจิตัล -โพสต์ทูเดย์
ข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ข่าววันนี้ สกุลเงินดิจิตัล -โพสต์ทูเดย์


Website Worth: $ 124,100
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
isranews.org

isranews.org isranews.org isranews.org  Semrush Rank: 4,049,526 Facebook ♡: 5,971 Website Worth: $ 0
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
chiangmainews.co.th

chiangmainews.co.th chiangmainews.co.th chiangmainews.co.th  
chiang mai news - เชียงใหม่ ข่าวเชียงใหม่ ข่าวภาคเหนือ
บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของภาคเหนือ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และนิตยสารไลฟ์สไตล์


Semrush Rank: 2,238,196 Facebook ♡: 21 Website Worth: $ 16,100
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
mahidol.ac.th

mahidol.ac.th mahidol.ac.th mahidol.ac.th  
mahidol university
mahidol university (mu), an autonomous research institution in thailand, had its origin in the establishment of siriraj hospital in 1888. mahidol is among thailand’s most prestigious universities with highly competitive entrance examinations.


Semrush Rank: 139,697 Facebook ♡: 248 Website Worth: $ 261,600
Categories: Education/Reference, Education
Is it similar? Yes 0  No 0
msu.ac.th

msu.ac.th msu.ac.th msu.ac.th  
msu
msu


Facebook ♡: 1,175 Website Worth: $ 20,800
Categories: Education/Reference, Education
Is it similar? Yes 0  No 0
pantip.com

pantip.com pantip.com pantip.com  
pantip - learn, share & fun
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็น ทั้งบันเทิง หุ้น ความงาม ท่องเที่ยว รถยนต์ กีฬา โทรศัพท์มือถือ อาหาร การเมือง ครอบครัว บ้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ธุรกิจ


Semrush Rank: 14,039 Facebook ♡: 62,052 Website Worth: $ 1,433,900
Categories: Computers/Internet/On the Web, Home, Arts/Music, Portal Sites, Newsgroups and Message Boards
Is it similar? Yes 0  No 0
dailynews.co.th

dailynews.co.th dailynews.co.th dailynews.co.th  
เดลินิวส์ | อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับอินเตอร์เน็ต เสนอข่าวทั่วไปในเมืองไทย และวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์


Semrush Rank: 338,582 Facebook ♡: 1,158 Website Worth: $ 0
Categories: General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
meemodel.com

meemodel.com meemodel.com meemodel.com  
บันเทิง ดูดวง เกมส์ เนื้อเพลง บทความ โปรแกรมคำนวณ ดิก และวาไรตี้
บันเทิง ดูดวง เกมส์ เนื้อเพลง บทความ โปรแกรมคำนวณ ดิก และวาไรตี้


Semrush Rank: 521,225 Facebook ♡: 86 Website Worth: $ 41,800
Categories: Entertainment, Entertainment
Is it similar? Yes 0  No 0
sanook.com

sanook.com sanook.com sanook.com  
sanook.com รวมข่าว ดูดวง หวย ผลบอล เพลง joox เกม
เว็บไซต์อันดับ 1 ของเมืองไทยที่รวม ข่าววันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล ดูดวง ดูหนัง ละคร ฟังเพลง joox ผลบอล วิเคราะห์บอล เกม สุขภาพ และรวมความบันเทิง วาไรตี้ อีกมากมาย


Website Worth: $ 1,255,300
Categories: Computers/Internet/On the Web, Society/Religion and Spirituality, Games/Online, Portal Sites, Search Engines and Portals
Is it similar? Yes 0  No 0
thailandpost.co.th

thailandpost.co.th thailandpost.co.th thailandpost.co.th  Semrush Rank: 186,071 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 93,600
Categories: Business, Business
Is it similar? Yes 0  No 0
thairath.co.th

thairath.co.th thairath.co.th thairath.co.th  
ไทยรัฐ สำนักข่าวอันดับ 1 ของไทย | ไทยรัฐออนไลน์
ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดูดวง เรื่องย่อละคร ไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th


Moz DA: 68 Moz Rank: 5.2 Semrush Rank: 66,786 Facebook ♡: 103,789 Website Worth: $ 553,700
Categories: News/Newspapers, Society/Government, Computers/Internet/FAQs Help and Tutorials, General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
campus-star.com

campus-star.com campus-star.com campus-star.com  
campus-star.com : ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ตกเทรนด์!!
อัพเดท!! เรื่องการศึกษา ข่าวบันเทิงดารา วัยรุ่น เทนด์แฟชั่นแต่งตัว แฟชั่นแต่งหน้า เสื้อผ้า ดูดวงความรัก นักเขียนไดอารี่ ฟรีๆ


Semrush Rank: 775,092 Facebook ♡: 6,366 Website Worth: $ 70,400
Categories: Blogs/Wiki, Newsgroups and Message Boards
Is it similar? Yes 0  No 0
mgronline.com

mgronline.com mgronline.com mgronline.com  
ข่าวผู้จัดการ แตกต่างกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด | ผู้จัดการออนไลน์
ข่าวผู้จัดการ เกาะติดสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจ การลงทุน การเมือง อาชญากรรม กิน เที่ยว สุขภาพ ข่าวด่วน ไลฟ์สไตล์ บันเทิง ดารา ผลบอล กีฬา ดูดวง ละคร และอีกมากมายที่ mgronline.com


Facebook ♡: 58,651 Website Worth: $ 492,300
Categories: Shopping/Vehicles, Recreation/Food, Science, General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
aia.co.th

aia.co.th aia.co.th aia.co.th  
เอไอเอ ประเทศไทย | ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันควบการลงทุน ประกันที่ดีที่สุด ประกันอันดับหนึ่ง
เอไอเอ ประเทศไทย | ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันควบการลงทุน | ประกันที่ดีที่สุด | best insurance thailand | best life insurance | สมัครงาน, สมัครงาน aia, fa, vitality, ประกันสุขภาพ, สะสมทรัพย์ , โรคร้ายแรง, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าห้อง, iservice, ประกันอันดับหนึ่ง


Semrush Rank: 762,394 Facebook ♡: 106 Website Worth: $ 33,900
Categories: Business, Finance and Banking
Is it similar? Yes 0  No 0
pptvhd36.com

pptvhd36.com pptvhd36.com pptvhd36.com  
pptv hd 36 - ช่อง 36 ดูบอลสด | พรีเมียร์ลีก | บุนเดสลีกา | ไทยลีก | วอลเลย์บอล | ดูย้อนหลัง | โควิด-19 | รอบโลก daily : pptvhd36
pptvhd36 ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก บุนเดสลีกา วอลเลย์บอล ไทยลีก ข่าวด่วน ข่าวล่าสุด อัปเดตล่าสุด โควิด-19 ทั่วโลก โควิด19ในไทย ไวรัสโคโรน่า ยอดผู้ป่วยล่าสุด ข่าวโควิดล่าสุด สถานการณ์ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว lock down ประเทศไทย ทันทุกสถานการณ์ข่าว รอบโลก daily ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ ละครเกมรักเกมพยาบาท


Moz DA: 44 Moz Rank: 3.7 Semrush Rank: 1,019,867 Facebook ♡: 40,529 Website Worth: $ 44,800
Categories: Sports/Soccer, Sports/Martial Arts, Science/Technology, Internet Radio/TV, Internet Radio and TV
Is it similar? Yes 0  No 0
thestandard.co

thestandard.co thestandard.co thestandard.co  
the standard - สำนักข่าวที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
the standard ติดตามข่าว ข่าววันนี้ การเมือง สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ ตลาดหุ้น สิ่งแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ ดนตรี ศิลปะ ภาพยนตร์ podcast ครอบคลุมทุกมิติ


Semrush Rank: 1,183,533 Facebook ♡: 32,962 Website Worth: $ 49,800
Categories: Online Shopping, Information Technology
Is it similar? Yes 0  No 0
admissionpremium.com

admissionpremium.com admissionpremium.com admissionpremium.com  
admission premium : โปรแกรมเลือกคณะ เลือกอนาคต ข่าวรับตรง สอบตรง ประเมินโอกาสสอบติด แอดมิชชั่น รีวิวมหาวิทยาลัย
โปรแกรมเลือกคณะ เลือกอนาคต ข่าวรับตรง สอบตรง ประเมินโอกาสสอบติด แอดมิชชั่น รีวิวมหาวิทยาลัย


Semrush Rank: 1,596,302 Website Worth: $ 18,600
Categories: Online Shopping, Education
Is it similar? Yes 0  No 0
trueid.net

trueid.net trueid.net trueid.net  
trueid ทรูไอดี โลกความสุขในทุกตัวตนของคุณ - unbox yourself with trueid
ทรูไอดี สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของศูนย์รวมความบันเทิงที่สุดกว่า และสิทธิพิเศษที่ดีกว่า เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ ใช้งานง่าย จบครบในที่เดียว


Moz DA: 51 Moz Rank: 4.2 Semrush Rank: 242,160 Facebook ♡: 26,214 Website Worth: $ 226,300
Categories: Arts/Television, Computers/Software/Operating Systems, Recreation/Travel, Internet Services, Internet Radio and TV
Is it similar? Yes 0  No 0
77kaoded.com

77kaoded.com 77kaoded.com 77kaoded.com  
77 ข่าวเด็ด - 77 จังหวัด
แพลทฟอร์มคอนเทนท์บนโลกดิจิทัล เพื่อใช้เชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารระหว่างชุมชนใน 77 จังหวัดกับคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานในทุกจังหวัดและทั่วโลก


Moz DA: 36 Moz Rank: 3.4 Semrush Rank: 8,445,899 Facebook ♡: 10,467 Website Worth: $ 9,000
Categories: Science, Reference/Dictionaries, Society/Government, General News, Newsgroups and Message Boards
Is it similar? Yes 0  No 0
kapook.com

kapook.com kapook.com kapook.com  
kapook.com รวม ข่าว ผลบอล ดูดวง
kapook.com เว็บแรกที่คุณเลือก รวม ข่าว ผลบอล ดูดวง ดูหนัง ฟังเพลง ละคร พร้อมอัปเดต ราคาทองวันนี้ พยากรณ์อากาศ รูป คลิป และบทความสุดฮิตมากมาย ที่กระปุกดอทคอม


Semrush Rank: 66,481 Facebook ♡: 139,221 Website Worth: $ 822,800
Categories: Computers/Internet/On the Web, Arts/Radio, Computers/Internet/Searching, Portal Sites, Search Engines and Portals
Is it similar? Yes 0  No 0
wongnai.com

wongnai.com wongnai.com wongnai.com  
wongnai: รีวิวร้านอาหาร สูตรอาหาร โรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว ใน กรุงเทพและปริมณฑล - wongnai
ค้นหาร้านอาหาร เมนูอาหาร สูตรอาหารและวิธีทำ โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านเสริมสวย สปา พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ ราคา ส่วนลด และรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ใน กรุงเทพและปริมณฑล - wongnai


Moz DA: 55 Moz Rank: 4.6 Semrush Rank: 101,899 Facebook ♡: 40,865 Website Worth: $ 153,100
Categories: News, Arts/Visual Arts, Computers, Restaurants, Restaurant and Dining
Is it similar? Yes 0  No 0
bectero.com

bectero.com bectero.com bectero.com  
tero entertainment - tero entertainment
tero entertainment public company limited. it was founded on 27 march,1998


Semrush Rank: 1,026,949 Facebook ♡: 8,703 Website Worth: $ 56,300
Categories: Entertainment, Business
Is it similar? Yes 0  No 0
mthai.com

mthai.com mthai.com mthai.com  
mthai
เว็บไซต์เอ็มไทย ที่สุดแห่งความบันเทิง ข่าวสารที่ได้รับการยืนยัน และความน่าเชื่อถือมากที่สุด ติดตามได้ที่ mthai.com


Semrush Rank: 304,526 Facebook ♡: 52,339 Website Worth: $ 98,200
Categories: Computers/Internet/On the Web, Arts/Entertainment, Sports/Soccer, Entertainment, Search Engines and Portals
Is it similar? Yes 0  No 0
longdo.com

longdo.com longdo.com longdo.com  
longdo.com : บริการลองดู - dict พจนานุกรม, map แผนที่, traffic สภาพจราจร
longdo.com มุ่งเน้นให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง มีหลากหลายเว็บและแอปพลิเคชันให้ใช้กันฟรีๆ มีเป้าหมายหลักในสร้างสรรค์ต่อเติมความคิดให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆ


Moz DA: 50 Moz Rank: 4.5 Semrush Rank: 119,820 Facebook ♡: 3,362 Website Worth: $ 298,800
Categories: Reference/Dictionaries, World/Thai, Business/Accounting, Public Information, Reference
Is it similar? Yes 0  No 0
advice.co.th

advice.co.th advice.co.th advice.co.th  
advice ขายปลีก-ส่ง คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที ออนไลน์ สาขาทั่วไทย
advice ซื้อคอมพิวเตอร์ สินค้าไอที computer คอมประกอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดสเปคคอม notebook hardware computer pc ซื้อคอม โน๊ตบุ๊ค ออนไลน์ และหน้าร้าน 350 สาขาทั่วไทย


Semrush Rank: 466,391 Facebook ♡: 80 Website Worth: $ 130,800
Categories: Internet Services, Information Technology
Is it similar? Yes 0  No 0
khaosod.co.th

khaosod.co.th khaosod.co.th khaosod.co.th  
ข่าวสด
ข่าวสด ออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าวล่าสุด การเมือง เศรษฐกิจ ผลบอล ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ด ดูดวง ข่าวบันเทิง ดารา ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ เกม


Moz DA: 61 Moz Rank: 4.8 Semrush Rank: 195,147 Facebook ♡: 51,622 Website Worth: $ 212,400
Categories: News/Newspapers, Society/Government, Shopping/Publications, General News, News and Media
Is it similar? Yes 0  No 0
thai.com

thai.com thai.com  Semrush Rank: 5,375,448 Facebook ♡: 7,424 Website Worth: $ 37,000
Categories: Portal Sites, Shopping
Is it similar? Yes 0  No 0
moph.go.th

moph.go.th moph.go.th  
กระทรวงสาธารณสุข


Semrush Rank: 354,879 Facebook ♡: 1 Website Worth: $ 531,000
Categories: Government/Military, Government and Legal Organizations
Is it similar? Yes 0  No 0

Suggest Site to this list (dopa.go.th)
    Please only suggest if the website is similar. We do check suggested websites carefully and only approve if it's completely similar.
We'll never share your email with anyone else. You'll get a confirmation email.
What is sitelike.org?

sitelike.org is a free tool to search and find Similar Websites, alternatives or related to the given site.
It helps you to find similar sites based on keyword overlap and shared audience.
"Similar sites like" first finds the best and top keywords for all websites and rank them.

0

Some random sites


Scroll Top